Phương pháp chiết khấu dòng tiền: Mô hình & công thức chiết khấu dòng tiền

phương pháp chiết khấu dòng tiền
Phương pháp chiết khấu dòng tiền: Mô hình & công thức chiết khấu dòng tiền

Phương pháp chiết khấu dòng tiền là một trong những phương pháp định giá doanh nghiệp chính xác và hiệu quả nhất. Cùng The Smile tìm hiểu về phương pháp chiết khấu này và cách sử dụng phương pháp này để định giá doanh nghiệp.

1. Công thức tính chiết khấu dòng tiền

Dòng tiền tự do (DFC – Discounted Free Cash Flow) là một khái niệm trong tài chính được sử dụng để đánh giá giá trị của một doanh nghiệp hoặc dự án bằng cách đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai.

Công thức tính chiết khấu dòng tiền

Phương pháp chiết khấu dòng tiền

Công thức cơ bản để tính giá trị hiện tại của một dòng tiền tương lai sử dụng trong phương pháp chiết khấu dòng tiền là:

DFC = CF1/(1+r)^1 + CF2/(1+r)^2 + CF3/(1+r)^3 + … + CFn/(1+r)^n 

Trong đó:

 • CF = Dòng tiền trong kỳ
 • r = lãi suất hoặc lãi suất chiết khấu
 • n = số kỳ
 • DCF còn được gọi là Mô hình dòng tiền chiết khấu

Giả sử bạn đang xem xét một dự án đầu tư có dòng tiền dự kiến trong tương lai. Bạn muốn biết giá trị hiện tại của dòng tiền này dựa trên một tỷ lệ chiết khấu cụ thể. Dự kiến dòng tiền của dự án trong tương lai như sau:

 • Giai đoạn 1: $1,000 vào năm 1
 • Giai đoạn 2: $1,500 vào năm 2
 • Giai đoạn 3: $2,000 vào năm 3
 • Tỷ lệ chiết khấu là 10% (0.10) cho dự án này.

Để tính giá trị hiện tại (PV) của mỗi giai đoạn thời gian, bạn sử dụng công thức chiết khấu dòng tiền cơ bản:

PV = CF / (1 + r)^n

 • Đối với giai đoạn 1: PV = $1000 / (1 + 0.10)^1 = $909.09 
 • Đối với giai đoạn 2: PV = $1500 / (1 + 0.10)^2 = $1210.74 
 • Đối với giai đoạn 3: PV = $2000 / (1 + 0.10)^3 = $1652.89)

Để tính tổng giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền trong dự án, bạn chỉ cần cộng các giá trị hiện tại này lại:

Tổng giá trị hiện tại = $909.09 + $1210.74 + $1652.89 = $,772.72

Vậy, giá trị hiện tại của dự án dựa trên dòng tiền tương lai và tỷ lệ chiết khấu 10% là $3772.72

2. Công thức tính chiết khấu dòng tiền dùng để làm gì?

Công thức DCF có những ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực tài chính và quản lý, bao gồm:

 • Đánh giá dự án đầu tư: Công thức DCF giúp các nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời của một dự án hoặc khoản đầu tư. Cách tính này giúp cho doanh nghiệp tính được giá trị của dòng tiền trong tương lai và xem xét các quyết định về dự án có khả thi hay không.    
 • Định giá cổ phiếu và công ty: Các nhà đầu tư sử dụng  để xác định giá trị thực sự của một công ty và so sánh với giá cổ phiếu thị trường. Giúp họ quyết định xem liệu cổ phiếu có định giá hợp lý hay không.
 • Đánh giá mua bán doanh nghiệp: Công thức DCF cung cấp một công cụ hữu ích khi các giao dịch mua bán doanh nghiệp diễn ra. 
 • Quản lý tài chính doanh nghiệp:  giúp các doanh nghiệp quản lý dòng tiền và đánh giá dự án hoặc chiến lược kinh doanh. Giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định về tài chính và đánh giá tính khả thi của các quyết định chi tiêu.
 • Lập kế hoạch tài chính dài hạn: DCF cung cấp một công cụ cho việc lập kế hoạch dài hạn và dự báo tài chính. Doanh nghiệp có thể dự đoán giá trị tương lai để đảm bảo sự bền vững và phát triển của dự án.
phương pháp chiết khấu dòng tiền

Công thức DCF có những ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực tài chính và quản lý

3. Ưu và nhược điểm của phương pháp chiết khấu dòng tiền

Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) là một phương pháp được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính. 

Tuy nhiên, phương pháp DCF cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Để sử dụng phương pháp này một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần hiểu rõ những ưu và nhược điểm sau:

3.1 Ưu điểm

 • Đánh giá giá trị thực tế: Phương pháp chiết khấu dòng tiền giúp đánh giá giá trị hiện tại của tiền trong tương lai, giúp người ra quyết định hiểu rõ giá trị thực tế của một khoản đầu tư hoặc dự án.
 • Đánh giá rủi ro: Nó cho phép người ra quyết định xem một dự án hay khoản đầu tư có đủ hấp dẫn trong việc đối mặt với rủi ro hay không. Bằng cách áp dụng tỷ suất chiết khấu khác nhau, bạn có thể đánh giá tác động của rủi ro đối với giá trị dự án.
 • So sánh dễ dàng: Phương pháp chiết khấu dòng tiền cho phép so sánh giữa các dự án hoặc khoản đầu tư khác nhau, ngay cả khi chúng có thời hạn khác nhau.
 • Khuyến khích tính toán cân đối: Phương pháp này khuyến khích tính toán cân đối về tài chính và đảm bảo rằng mọi chi phí và tiền thu được trong tương lai được xem xét đúng cách.

3.2 Nhược điểm 

 • Đòi hỏi thông tin chi tiết: Để áp dụng phương pháp này, bạn cần có thông tin chi tiết về dự án hoặc khoản đầu tư, bao gồm dự toán doanh thu, chi phí, và dòng tiền trong tương lai.
 • Không dự đoán được tương lai hoàn toàn: Phương pháp chiết khấu dòng tiền không thể dự đoán được mọi yếu tố trong tương lai, chẳng hạn như biến động thị trường hoặc thay đổi trong chiến lược kinh doanh.
 • Không tính toán được giá trị không tài chính: Phương pháp này chỉ tập trung vào các yếu tố tài chính và không tính toán được giá trị không tài chính, chẳng hạn như thương hiệu hoặc uy tín.

4. Các bước để tính giá trị dòng tiền chiết khấu của doanh nghiệp

Dưới đây là 5 bước để tính chiết khấu dòng tiền của doanh nghiệp :  

Bước 1: Lập dự toán tài chính cho công ty

Bắt đầu bằng việc dự toán doanh thu dự kiến của công ty trong tương lai. Sử dụng thông tin lịch sử và các yếu tố ngoại cảnh để xác định số tiền bạn dự kiến ​​sẽ kiếm được từ việc kinh doanh trong các năm tới.
Các dự toán tài chính của một công ty bao gồm : dự toán doanh thu, dự toán chi phí và lợi nhuận gộp, dự toán các khoản đầu tư và tiền mặt từ hoạt động kinh doanh. 

Bước 2: Xác định “Dòng tiền tự do” (Free Cash Flows)

Công thức cơ bản cho FCF là: 

FCFF = EBIT x (1 – thuế suất thuế TNDN) + khấu hao – chi phí vốn – tăng giảm vốn lưu động

Dòng tiền tự do (Free Cash Flows)

Dòng tiền tự do (Free Cash Flows)

Bước 3: Tính các hệ số chiết khấu

Hệ số chiết khấu là các hạng tử 1/(1+r)^n trong công thức, được thể hiện xem CF trong tương lai còn lại bao nhiêu phần giá trị ở thời điểm hiện tại. 

Nhiều người thường sử dụng WACC (Weighted Average Cost of Capital – Chi phí sử dụng vốn bình quân) cho r (WACC = r). WACC đại diện cho rủi ro trong tương lai của các dòng tiền, WACC càng cao tương ứng với rủi ro càng lớn và ngược lại. Từ đó có thể thấy rằng, hệ số chiết khấu càng nhỏ, định giá doanh nghiệp càng nhỏ và ngược lại. 

Công thức : WACC = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)

Trong đó:

 • E: Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu
 • D: Giá trị thị trường của nợ công ty
 • V: Tổng giá trị vốn (Vốn chủ sở hữu + Nợ)
 • E / V: Phần trăm vốn chủ sở hữu
 • D / V: Phần trăm vốn nợ
 • Re: Chi phí vốn chủ sở hữu (Tỷ suất lợi nhuận bắt buộc)
 • Rd: Chi phí nợ (Lãi suất đến hạn trên nợ hiện có)
 • T: Thuế\
phương pháp chiết khấu dòng tiền

WACC đại diện cho rủi ro trong tương lai của các dòng tiền

Bước 4: Tính toán giá trị đầu cuối

Giá trị đầu cuối là giá trị mà một khoản đầu tư hoặc tài sản sẽ đạt được vào cuối một giai đoạn hoặc thời kỳ cụ thể.

Terminal Value là giá trị đại diện cho Free Cash Flows của công ty cho những năm sau. Về cơ bản, đó là giới hạn của tổng các hạng số CF/(1+r)^n khi cho n chạy đến dương vô cực (với n > 5).

Để tính giới hạn này, ta sẽ giả sử tỷ lệ tăng trưởng CF sau mỗi năm là g. Khi đó Terminal Value sẽ có giá trị là:

Terminal Value = [FCF x (1 + g)] / (d – g)

 Trong đó:

 • FCF = dòng tiền tự do trong kỳ dự báo cuối cùng
 • g = tốc độ tăng trưởng cuối cùng
 • d = tỷ lệ chiết khấu (thường là giá vốn bình quân gia quyền)
WACC đại diện cho rủi ro trong tương lai của các dòng tiền

Tính toán giá trị đầu cuối của phương pháp chiết khấu dòng tiền

Bước 5: Cộng các dòng tiền đã chiết khấu lại với nhau

Sau khi tính toán các dòng tiền chiết khấu, bạn chỉ cần cộng chúng lại với nhau là ra được định giá của doanh nghiệp theo phương pháp DCF.

Phương pháp chiết khấu dòng tiền là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá giá trị đầu tư và quyết định xem một doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có kết quả chính xác, bạn cần phải thực hiện các bước này một cách cẩn thận và có các dự đoán hợp lý về dòng tiền tương lai và tỷ lệ chiết khấu.

Như vậy bài viết trên đã giúp bạn tìm hiểu về vấn đề phương pháp chiết khấu dòng tiền. Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ thành  lập doanh nghiệp và dịch vụ kế toán trọn gói thì liên hệ ngay với The Smile để được hỗ trợ sớm nhất nhé!

>>>>Xem thêm: Ý nghĩa và công thức tính doanh thu hoạt động tài chính

>>>>Xem thêm: Quản lý dòng tiền: Giá trị hiện tại và tương lai của dòng tiền

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá