Mẫu giấy ủy quyền công ty doanh nghiệp, cá nhân mới nhất 2024

Mẫu giấy uỷ quyền công ty
Mẫu giấy ủy quyền công ty doanh nghiệp, cá nhân mới nhất 2024

Mẫu giấy ủy quyền công ty là một tờ giấy ghi chép lại việc bạn giao cho một người khác thay mặt bạn làm việc gì đó. Bạn có thể sử dụng mẫu giấy ủy quyền công ty để ủy quyền cho người khác nhận lương hoặc ký hợp đồng thay bạn. Để tìm hiểu chi tiết hơn về giấy ủy quyền, bạn hãy cùng khám phá nội dung sau của The Smile ngay nhé!

Tóm tắt bài viết:

 • Ủy quyền là sự thỏa thuận, cam kết giữa các bên, bên được ủy quyền sẽ có trách nhiệm đảm nhiệm công việc thay mặt cho bên ủy quyền.
 • Việc lập và sử dụng Giấy ủy quyền cần tuân thủ theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp.
 • Khi làm giấy ủy quyền, bạn và người được ủy quyền có thể tự do thỏa thuận về thời hạn ủy quyền.
 • Hiện nay, không có quy định nào bắt buộc văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng nhận.
 • Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý được sử dụng để ủy quyền cho người khác thực hiện công việc thay mặt mình. 

Uỷ quyền là gì?

Ủy quyền là sự thỏa thuận, cam kết giữa các bên. Theo đó bên được ủy quyền sẽ có trách nhiệm đảm nhiệm công việc thay mặt cho bên ủy quyền. Ủy quyền là một trong hai phương thức đại diện theo quy định của pháp luật được ghi nhận tại Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015. Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện hoặc theo quyết định của cơ quan chức năng, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của luật.

mẫu giấy ủy quyền công ty

Quy định của pháp luật về giấy uỷ quyền

Mẫu giấy ủy quyền công ty là văn bản quan trọng trong giao dịch dân sự, được sử dụng để ủy thác cho người khác thực hiện công việc thay mặt cho mình. Việc lập và sử dụng Giấy ủy quyền cần tuân thủ theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp.

Điều kiện áp dụng

Luật Dân sự 2015 không nêu rõ quy định chi tiết về giấy ủy quyền. Tuy nhiên, ủy quyền thuộc lĩnh vực điều chỉnh của Luật này. Theo đó, nội dung giấy ủy quyền phải tuân thủ các quy tắc chung được quy định tại Điều 3 của Luật cụ thể như sau:

 • Nội dung của giấy ủy quyền phải đảm bảo sự công bằng và cân bằng lợi ích giữa các bên.
 • Nội dung giấy ủy quyền phải xuất phát từ sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên.
 • Nội dung giấy ủy quyền tuyệt đối không được vi phạm lợi ích chung, lợi ích cộng đồng và quyền lợi hợp pháp của người khác.
 • Nội dung của giấy ủy quyền phải phù hợp với pháp luật và giá trị đạo đức xã hội.
 • Trong giấy ủy quyền phải có cam kết về trách nhiệm và việc giải trình, bồi thường nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ được ủy quyền hoặc thực hiện không đúng với nghĩa vụ của mình.
mẫu giấy ủy quyền công ty

Đối tượng

Đối tượng hợp lệ tham gia với vai trò người được ủy quyền chỉ có thể là cá nhân riêng lẻ, xác định rõ ràng. Đây là điểm khác biệt so với nhiều chủ thể khác trong đời sống pháp luật, bao gồm cá nhân, nhóm người, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp. Người đại diện hợp pháp cho các chủ thể này phải là người có đầy đủ năng lực pháp lý, khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý. Có các loại đại diện ủy quyền sau:

 • Đại diện ủy quyền của cá nhân.
 • Đại diện ủy quyền của doanh nghiệp.
 • Đại diện ủy quyền của hộ gia đình, tổ hợp tác: Bạn cần lưu ý rằng người đại diện ủy quyền chỉ có thể là thành viên của chính hộ gia đình hoặc tổ hợp tác đó,

Người được ủy quyền phải là người có đầy đủ năng lực thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự, trừ trường hợp có quy định ngoại lệ tại Điều luật 138 Luật Dân sự 2015.

mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

Thời hạn uỷ quyền

Khi ủy quyền cho ai đó thực hiện công việc thay mặt mình, bạn cần lưu ý về thời hạn ủy quyền. Thời hạn ủy quyền có thể được ghi rõ trong giấy ủy quyền hoặc được xác định theo quy định của pháp luật nếu giấy ủy quyền không ghi rõ. Nếu thời hạn ủy quyền được ghi rõ trong giấy ủy quyền, bạn cần tuân thủ theo thời hạn đó.

Nếu giấy ủy quyền không ghi rõ ràng, thời hạn ủy quyền sẽ phụ thuộc vào việc bạn ủy quyền cho người khác thực hiện công việc gì.

 • Nếu bạn ủy quyền cho người khác thực hiện công việc theo một hợp đồng cụ thể, thời hạn ủy quyền sẽ kết thúc khi hợp đồng đó hoàn thành.
 • Nếu bạn ủy quyền cho người khác thực hiện công việc không liên quan đến hợp đồng cụ thể nào, thời hạn ủy quyền sẽ là 01 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện việc ủy quyền.
mẫu giấy ủy quyền công ty cho công ty

Mẫu giấy uỷ quyền công ty doanh nghiệp, cá nhân

Khi các công ty doanh nghiệp hoặc cá nhân cần ủy quyền cho người khác thực hiện một số nhiệm vụ hoặc quản lý một số quyền lợi thường sẽ sử dụng giấy uỷ quyền. Trong phần này, The Smile sẽ giới thiệu đến bạn mẫu giấy ủy quyền công ty chính xác nhất.

Mẫu giấy uỷ quyền doanh nghiệp

Pháp luật về dân sự và pháp luật về doanh nghiệp quy định hoạt động ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản ủy thác. Văn bản ủy thác có thể ở dạng hợp đồng ủy quyền hoặc quyết định ủy quyền. The Smile cung cấp phiên bản mẫu giấy ủy quyền công ty tnhh được sử dụng trong hoạt động nội bộ doanh nghiệp để bạn tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–*****—–

GIẤY UỶ QUYỀN

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

– Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ………………;

– Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của … Công ty … ;

– Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/… của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty … về việc phân công, ủy quyền cho …. ;

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Ông/Bà :..……………………………………………………….

Chức vụ : Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..………

Số CMTND : ……… do Công an thành phố X cấp ngày …

Địa chỉ :..…………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà :..…………………………………………………………..

Chức vụ : Phó……….. Công ty ..………………….…….…

Số CMTND : …… do Công an thành phố X cấp ngày ………

Địa chỉ :..……………………………………………………………

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của … theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng … cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …, kinh doanh dịch vụ …;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc …… bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Nơi nhận:                                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

– …….

– …….                                                                                                                                            NGUYỄN VĂN A

Mẫu giấy uỷ quyền công ty cho cá nhân

Văn bản ủy quyền do công ty (doanh nghiệp) cấp cho cá nhân thường được sử dụng để ủy quyền cho cá nhân thực hiện các công việc cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. Phiên bản mẫu giấy ủy quyền này cũng có thể được áp dụng tương tự cho các doanh nghiệp khác ủy quyền cho cá nhân thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền hợp pháp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o ——

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Ủy quyền…………..)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020; 

– Căn cứ vào điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty ….. đã được thông qua;

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN: CÔNG TY ……..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………… 

Đại diện: Ông/bà …………………………. 

Chức vụ: ……………………………………….

Mã số doanh nghiệp: … Cấp ngày: …  Nơi cấp: …

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên :………………………………………… 

Địa chỉ thường trú :………………………… 

Chức vụ: ……………………………………….

Số CMND: ….  Cấp ngày: …. Nơi cấp :… 

Quốc tịch :……………………………………… 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành … bản, mỗi bên giữ ….. bản.

BÊN ỦY QUYỀN                                                                                                                   BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu)                                                                                                                           (Ký, họ tên)

Một số câu hỏi về mẫu giấy uỷ quyền công ty

Khi làm giấy uỷ quyền công ty, bạn có thể bắt gặp một số câu hỏi phổ biến xoay quanh việc sử dụng mẫu giấy uỷ quyền. Trong phần này, The Smile sẽ trả lời cho 3 câu hỏi thường gặp về giấy uỷ quyền cho công ty.

Giấy uỷ quyền có thời hạn bao lâu?

Bạn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc trong 01 tháng, 03 tháng hoặc 01 năm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thời hạn ủy quyền sẽ được quy định bởi pháp luật.

Chẳng hạn khi ủy quyền cho người khác thực hiện việc kháng cáo trong tố tụng dân sự, thời hạn ủy quyền chỉ có 03 tháng. Nếu bạn và người được ủy quyền không thỏa thuận về thời hạn ủy quyền và cũng không có quy định cụ thể của pháp luật, hợp đồng sẽ có giá trị trong 01 năm tính từ ngày ký hợp đồng.

Giấy uỷ quyền có bắt buộc công chứng không?

Hiện nay, không có quy định nào bắt buộc văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng nhận. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực và công việc cụ thể, theo quy định của luật chuyên ngành, văn bản ủy quyền cần được công chứng như:

 • Văn bản ủy quyền được lập giữa vợ và chồng về việc ủy quyền cho nhau trong mối quan hệ mang thai hộ, theo quy định tại khoản 2 Điều 96 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.
 • Văn bản ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện việc xin cấp bản sao trích lục hộ khẩu hoặc xin đăng ký các việc hộ tịch. Bạn cần lưu ý rằng các trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha mẹ con không được phép ủy quyền.
 • Văn bản ủy quyền kháng cáo trong vụ kiện dân sự. Theo quy định tại Điều 272 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, người khởi kiện có thể ủy quyền cho người khác kháng cáo. Văn bản ủy quyền kháng cáo phải được công chứng hoặc chứng nhận hợp pháp, ngoại trừ trường hợp được lập tại Tòa án. Nội dung ủy quyền phải nêu rõ việc ủy quyền cho người đại diện theo ủy quyền kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm.

Giá trị của giấy uỷ quyền là gì?

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý được sử dụng để ủy quyền cho người khác thực hiện công việc thay mặt mình. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính giữa Giấy ủy quyền và các hình thức ủy quyền khác nằm ở tính đơn phương.

The Smile – Đơn vị hỗ trợ thành lập doanh nghiệp uy tín

The Smile tự hào là nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay. Bạn hãy cùng khám phá các dịch vụ của chúng tôi để tối ưu hóa quy trình đăng ký và tiết kiệm thời gian.

Lợi ích khi sử dụng trọn gói thành lập doanh nghiệp tại The Smile

Bạn đang loay hoay tìm kiếm đơn vị hỗ trợ thành lập doanh nghiệp uy tín? The Smile chính là giải pháp hoàn hảo dành cho bạn! Sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn dịch vụ thành lập doanh nghiệp với những ưu đãi vô cùng hấp dẫn:

 • Đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn tận tình cho bạn về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.
 • The Smile sẽ miễn phí hoàn toàn chi phí công chứng các giấy tờ cần thiết cho việc thành lập doanh nghiệp của bạn.
 • Sau khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi sẽ giao tận tay giấy phép kinh doanh cho bạn tại địa chỉ yêu cầu, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
 • The Smile cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu về thuế và kế toán thuế, giúp bạn quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả và tuân thủ đúng nghĩa vụ thuế.
mẫu giấy ủy quyền công ty

Hồ sơ năng lực của The Smile

Trải qua hơn 17 năm hoạt động,The Smile tự hào là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ Kế toán và Kê khai thuế uy tín, sở hữu đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế cấp phép. Nhờ đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, The Smile đã cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín cho hơn 1000 Doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho nhiều cá nhân và cửa hàng.

Khách hàng đã thành công khi sử dụng dịch vụ của The Smile

 • Prosound Center Vietnam: Doanh nghiệp âm thanh uy tín Prosound Center Vietnam đã hợp tác lâu dài và hiệu quả với The Smile, công ty kế toán uy tín hàng đầu. The Smile luôn hỗ trợ Prosound Center Vietnam giải quyết các vấn đề thuế vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp.
 • Powerland Vietnam: Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử Powerland Vietnam đã hợp tác với The Smile trong suốt 12 năm qua. The Smile là đối tác tin cậy đồng hành cùng Powerland Vietnam, giúp họ vượt qua mọi thách thức và đạt được thành công.
 • Appvity: Doanh nghiệp khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ Appvity đã sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile trong suốt 5 năm qua. The Smile là người bạn đồng hành tin cậy, giúp Appvity an tâm phát triển và gặt hái nhiều thành tựu.

Qua bài viết trên, The Smile đã chia sẻ đầy đủ thông tin về mẫu giấy ủy quyền công ty cho bạn tham khảo. Hy vọng những thông tin này hữu ích cho bạn trong việc lập giấy ủy quyền công ty. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm về thủ tục ủy quyền công ty, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 8888 72.

>>> Tham khảo ngay

mẫu giấy ủy quyền công ty

Các dịch vụ tại Công Ty Kế Toán The Smile:

 • Thành lập Hộ kinh doanh cá thể
 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
5.0
1 đánh giá
 • Chọn đánh giá
Tuấn 16-05-2024 lúc 19:31
Tốt