Update mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2023

update-mau-quyet-dinh-thanh-lap-cong-ty-moi-nhat-2023-thumb
Update mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2023

Trong quá trình đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập doanh nghiệp là một phần không thể thiếu và bắt buộc được yêu cầu. Điều này nghĩa là quyết định thành lập doanh nghiệp là một tài liệu chính thức mô tả quá trình thành lập doanh nghiệp và các chi tiết liên quan. Bài viết “Update mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2023” cung cấp các thông tin cần thiết để quý vị có thể hoàn tất quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin về việc quyết định thành lập công ty mới nhất hiện nay

1. Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì?

Quyết định thành lập doanh nghiệp là một tài liệu chính thức mô tả quá trình thành lập một doanh nghiệp. Tài liệu này bao gồm các chi tiết về tên doanh nghiệp, mục đích hoạt động, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ, số lượng và giá trị cổ phần, danh sách các cổ đông và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp. 

Quyết định thành lập công ty phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện pháp lý của doanh nghiệp và nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất quá trình đăng ký doanh nghiệp. Quyết định thành lập công ty là một phần không thể thiếu và bắt buộc trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Khái niệm về quyết định thành lập công ty

2. Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp

Khi soạn thảo quyết định thành lập doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký, cần đảm bảo các nội dung sau:

– Thông tin của người hoặc tổ chức quyết định thành lập công ty, bao gồm tên, địa chỉ và ngày tháng năm soạn thảo quyết định.

– Tiêu đề quyết định thành lập doanh nghiệp.

– Các lý do và cơ sở để quyết định thành lập doanh nghiệp.

– Nội dung của quyết định thành lập, bao gồm:

 • Thông tin về các nhà đầu tư tham gia đóng góp vốn thành lập doanh nghiệp.
 • Tổng tài sản góp vốn.
 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.
 • Thông tin cá nhân của người đại diện chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp số vốn góp.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc/Giám đốc.
 • Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp.

Gợi ý mẫu quyết định thành lập công ty 2023

Lưu ý: Trước khi thực hiện quyết định thành lập công ty, các thành viên cần có một biên bản cuộc họp ghi nhận những nội dung đã thống nhất. Biên bản này cần bao gồm:

 • Tên biên bản họp và mục đích.
 • Thông tin về các tham dự viên trong cuộc họp.
 • Nội dung về góp vốn thành lập công ty.
 • Mức góp vốn của từng thành viên.
 • Bầu chọn và biểu quyết về người giữ chức vụ quyền hạn quản lý và người đại diện pháp luật.
 • Chữ ký và tên của các thành viên.

Một vài lưu ý cho mẫu quyết định thành lập công ty

3. Điều kiện để quyết định thành lập doanh nghiệp 1 thành viên

 • Tên và địa chỉ doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật và không trùng với tên doanh nghiệp của một công ty khác đã được đăng ký. Địa chỉ đăng ký doanh nghiệp phải là địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Mục đích kinh doanh: Mục đích kinh doanh phải tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Vốn điều lệ: Doanh nghiệp cần có vốn điều lệ để thực hiện hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ tối thiểu là 10 triệu đồng và phải được ký vào trong quyết định thành lập doanh nghiệp.
 • Người đại diện pháp luật: Doanh nghiệp cần có người đại diện pháp luật để đại diện cho doanh nghiệp trong các hoạt động pháp lý và kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giấy phép kinh doanh: Doanh nghiệp cần có giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh sẽ được cấp sau khi quyết định thành lập công ty được hoàn thành và đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan.
 • Thuế và phí: Doanh nghiệp cần phải đăng ký và đóng các khoản thuế và phí theo quy định của pháp luật.
 • Các điều kiện khác: Ngoài các điều kiện trên, còn có thể có các điều kiện khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Một vài lưu ý khi quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên

4. Điều kiện để quyết định thành lập doanh nghiệp 2 thành viên

 • Tên và địa chỉ doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật và không trùng với tên doanh nghiệp của một công ty khác đã được đăng ký. Địa chỉ đăng ký doanh nghiệp phải là địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Mục đích kinh doanh: Mục đích kinh doanh phải tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Vốn điều lệ: Doanh nghiệp cần có vốn điều lệ để thực hiện hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ tối thiểu là 50 triệu đồng và phải được góp vốn bởi ít nhất hai thành viên.
 • Người đại diện pháp luật: Doanh nghiệp cần có người đại diện pháp luật để đại diện cho doanh nghiệp trong các hoạt động pháp lý và kinh doanh của doanh nghiệp. Người đại diện pháp luật phải là một trong hai thành viên sáng lập doanh nghiệp.
 • Mô hình quản lý: Doanh nghiệp cần xác định mô hình quản lý, trong đó người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có thể giữ chức vụ chủ tịch hoặc giám đốc. Nếu người đại diện pháp luật không giữ chức vụ này, doanh nghiệp cần thành lập một hội đồng quản trị để quản lý doanh nghiệp.
 • Giấy phép kinh doanh: Doanh nghiệp cần có giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh sẽ được cấp sau khi quyết định thành lập công ty được hoàn thành và đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan.
 • Thuế và phí: Doanh nghiệp cần phải đăng ký và đóng các khoản thuế và phí theo quy định của pháp luật.
 • Các điều kiện khác: Ngoài các điều kiện trên, còn có thể có các điều kiện khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Một vài lưu ý khi quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

5. Điều kiện để quyết định thành lập công ty cổ phần

 • Tên và địa chỉ công ty: Tên công ty phải tuân thủ quy định của pháp luật và không trùng với tên công ty của một doanh nghiệp khác đã được đăng ký. Địa chỉ đăng ký công ty phải là địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ kinh doanh của công ty.
 • Mục đích kinh doanh: Mục đích kinh doanh phải tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với các quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Vốn điều lệ: Công ty cổ phần cần có vốn điều lệ để thực hiện hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ tối thiểu phải là 10 tỷ đồng và phải được phân thành nhiều cổ phần có giá trị bằng nhau.
 • Người đại diện pháp luật: Công ty cổ phần cần có người đại diện pháp luật để đại diện cho công ty trong các hoạt động pháp lý và kinh doanh của công ty.
 • Ban đại diện cổ đông: Công ty cổ phần cần có ban đại diện cổ đông để quản lý và giám sát hoạt động của công ty.
 • Thông tin công khai: Công ty cổ phần cần công khai thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, email và website của công ty, thông tin về người đại diện pháp luật và ban đại diện cổ đông, thông tin về vốn điều lệ và số lượng cổ phần phát hành.
 • Quy trình phát hành cổ phần: Công ty cổ phần cần tuân thủ quy trình phát hành cổ phần theo quy định của pháp luật.
 • Giấy phép kinh doanh: Công ty cổ phần cần có giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh. Giấy phép kinh doanh sẽ được cấp sau khi quyết định thành lập công ty cổ phần được hoàn thành và đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan.
 • Thuế và phí: Công ty cổ phần cần phải đăng ký và đóng các khoản thuế và phí theo quy định của pháp luật.
 • Các điều kiện khác: Ngoài các điều kiện trên, còn có thể có các điều kiện khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, tuỳ thuộc vào lĩnh vực hoạt động của công ty và quy định của pháp luật.

Một vài lưu ý khi quyết định thành lập công ty Cổ phần

6. Hướng dẫn soạn quyết định thành lập doanh nghiệp

Khi soạn thảo quyết định thành lập công ty, khách hàng cần chú ý đến các nội dung sau:

 • Căn cứ thành lập đầu tiên phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp, và cần dựa trên nhu cầu và mong muốn của các thành viên.
 • Quyết định thành lập cần phải nêu rõ và chi tiết, đặc biệt là các điều khoản về sự đồng ý trong việc thành lập công ty. Thông tin về vốn góp cần được công khai minh bạch và thông tin về người đại diện pháp luật hoặc tên doanh nghiệp cũng cần được bàn bạc, thống nhất, lấy ý kiến và biểu quyết.
 • Thông tin về người được ủy quyền để giữ chức vụ quản lý vốn hoặc thực hiện các quyền tại công ty cũng cần được đưa ra chi tiết, bao gồm thông tin cá nhân và trách nhiệm của thành viên ủy quyền.
 • Quyết định thành lập phải được tất cả các thành viên sáng lập công ty ký tên để đảm bảo tính pháp lý của quyết định này.

Dưới đây là một số loại mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2023: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HdzaboF-0Jo_-6FOIrnXsyiGlRWU1i06

Một vài chỉ dẫn soạn quyết định thành lập công ty

Bài viết trên đã chia sẻ với khách hàng một mẫu giấy quyết định thành lập công ty cổ phần cùng với những thông tin về các vấn đề liên quan đến quy trình thành lập và các yêu cầu cần thiết để thành lập một công ty cổ phần. Liên hệ The Smile ngay nếu quý khách có thêm thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty mới nhất.

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá