Điều kiện và thủ tục đăng ký sáng chế Thành Công Và Nhanh Chóng

đăng ký sáng chế
Điều kiện và thủ tục đăng ký sáng chế Thành Công Và Nhanh Chóng

Bạn đang có nhu cầu đăng ký sáng chế cho bản thân hoặc cho doanh nghiệp của mình nhưng chưa biết các điều kiện và thủ tục đăng ký như thế nào. Trong bài viết này The Smile sẽ giới thiệu cho bạn các điều kiện để đăng ký cũng như các bước giúp bạn đăng ký thành công.

1.   Đối tượng được quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Đối tượng được quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế bao gồm các đối tượng sau:

– Người sáng chế sử dụng chính công sức và chi phí cá nhân để tạo ra các thiết kế, sáng chế

– Các tổ chức hoặc cá nhân đầu tư chi phí để thuê đơn vị khác tạo ra các sáng chế trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác không trái với quy định của luật sở hữu trí tuệ

Nếu sáng chế không phải do một tổ chức hay cá nhân tạo ra thì tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký sáng chế tuy nhiên phải được sự đồng ý của tất cả các tổ chức, cá nhân.

Người có quyền đăng ký sáng chế được chuyển quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác với mục đích thừa kế, tuy nhiên phải thể hiện bằng văn bản hợp đồng.

Các đối tượng được quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

Các đối tượng được quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế

2.   Điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế, bằng sáng chế

Để đăng ký bản quyền sáng chế thì sáng chế đó phải đảm bảo một số điều kiện nhất định. Ở Việt Nam sáng chế sẽ được bảo hộ bằng hình thức cấp bằng độc quyền nếu đảm bảo các điều kiện sau đây:

2.1 Có tính mới

Một sáng chế được xem là mới nếu nó chưa từng được công bố hoặc sử dụng công khai. Sáng chế chưa được mô tả qua văn bản hay bất kể hình thức nào khác ở Việt Nam và nước ngoài trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế.

2.2 Có trình độ sáng tạo

Tính sáng tạo của sáng chế được thể hiện ở việc sáng chế đó không dễ dàng được tạo ra bởi người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

2.3 Có khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp tức là sáng chế có thể áp dụng và đưa vào sản xuất hàng loạt

Khả năng áp dụng công nghiệp là các điều kiện để đăng ký sáng chế

Khả năng áp dụng công nghiệp là các điều kiện để đăng ký sáng chế

3.  Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Để đăng ký sáng chế tại Việt Nam cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tra cứu khả năng bảo hộ sáng chế

Bạn có thể tra cứu một cách miễn phí thông qua 1 trong 2 cách sau đây về khả năng bảo hộ của sáng chế.

Cách 1: Google patent: https://patents.google.com/. Đây là cơ sở dữ liệu sáng chế trên toàn cầu được xây dựng bởi Google

Cách 2: IP Lib: http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php. Đây là cơ sở dữ liệu sáng chế của Việt Nam được xây dựng bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam NOIP.

Việc tra cứu khả năng bảo hộ sáng chế chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế

Ở Việt Nam hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành (cần 03 bản)
 • Giấy ủy quyền
 • Chi tiết về sáng chế bao gồm: tên, phần giới thiệu, phần ví dụ, các điểm cần bảo hộ và phần tóm lược;
 • Minh chứng hình vẽ (nếu có)
 • Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên từ cơ quan liên quan. Tài liệu này có thể nộp bổ sung trong vòng 03 tháng kể từ ngày đăng ký.
 • Riêng cho các đơn PCT tại Việt Nam, ngoài những tài liệu trên, cần thêm: Công bố đơn PCT, Báo cáo Sơ bộ Xét nghiệm Quốc tế (PCT/IPER/409) (nếu có), Thông báo thay đổi liên quan (PCT/IB/306) (nếu có), Báo cáo Kết quả Tra cứu Quốc tế (PCT/ISA/210)…
Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bằng sang chế theo quy định

Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bằng sang chế theo quy định

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Khi đã hoàn thiện tất cả hồ sơ, bạn sẽ thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ.

Lệ phí đăng ký sáng chế bao gồm những khoản phí sau:

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng
 • Phí thẩm định hình thức: 180.000 đồng/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000 đồng/01 trang;
 • Phí công bố đơn: 120.000 đồng;
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/hình;
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000 đồng/01 đơn ưu tiên;
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000 đồng/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định nội dung: 720.000 đồng/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000đồng /01 trang.

Bước 4: Thẩm định hình thức sáng chế

Sau khi nộp đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra đơn theo các quy định về hình thức và quyết định việc chấp nhận hoặc từ chối đơn.

Thời gian kiểm tra: trong vòng 02 tháng từ ngày nộp đơn.

 • Trường hợp đơn tuân thủ đầy đủ quy định: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi thông báo chấp nhận và tiếp tục tiến trình công bố đơn.
 • Trường hợp đơn không đáp ứng đầy đủ: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo về việc từ chối đơn hoặc yêu cầu bạn chỉnh sửa.

Bước 5: Công bố đơn đăng ký sáng chế

Thông tin về đơn đăng ký sáng chế sẽ được công bố vào tháng thứ 19 sau ngày nộp đơn nếu không có ngày ưu tiên.

Nếu muốn công bố sớm, đơn sẽ được công bố trong vòng 2 tháng từ khi nhận được yêu cầu công bố sớm, hoặc từ ngày đơn được chấp nhận là hợp lệ.

Nội dung công bố bao gồm các thông tin về đơn hợp lệ được nêu trong thông báo chấp nhận đơn và tóm tắt sáng chế, cùng với hình vẽ đi kèm.

 đăng ký sáng chế

Công bố đơn đăng ký sáng chế vào tháng thứ 19 sau ngày nộp đơn

Bước 6: Thẩm định nội dung sáng chế

Quá trình thẩm định nội dung nhằm đánh giá tiềm năng được bảo hộ của sáng chế theo các tiêu chí bảo hộ. Thời gian dành cho việc này kéo dài 18 tháng, bắt đầu từ khi nhận yêu cầu thẩm định.

Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành xem xét tiêu chí đăng ký sáng chế, dựa vào đó quyết định cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp đơn đạt yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi Thông báo dự định cấp văn bằng cho sáng chế đã đăng ký.

Tuy nhiên, nếu đơn không đáp ứng đủ yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo về việc từ chối cấp văn bằng.

Bước 7: Cấp văn bằng bảo hộ sáng chế

Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp giấy chứng nhận bảo hộ khi đơn đăng ký sáng chế không rơi vào các tình huống bị từ chối và đã thanh toán đủ lệ phí. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, thông tin về sáng chế sẽ được ghi vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu trí tuệ.

Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ sáng chế

Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp giấy chứng nhận bảo sáng chế

Bước 8: Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực hàng năm để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Hy vọng rằng thông qua bài viết trên đây bạn đã nắm được những điều kiện để đăng ký sáng chế cũng như các thủ tục cần có khi thực hiện việc này. Nếu cần tư vấn về dịch vụ thành lập công ty TPHCMdịch vụ kế toán thuế, hãy liên hệ trực tiếp đến The Smile để tư vấn và hỗ trợ nhé!

>>>>Xem thêm: Hướng dẫn từ a-z thủ tục làm hồ sơ thành lập công ty TNHH

>>>>Xem thêm: Ý Tưởng Kinh Doanh Độc Đáo Đang Hot Ở Trung Quốc 2023

dự án khởi nghiệp

Công ty dịch vụ kế toán Thesmile

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá