Quy định thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp chi tiết

gop von thanh lap doanh nghiep
Quy định thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp chi tiết

Vốn đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động kinh doanh và thương mại, dùng để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến công cụ và tư liệu sản xuất, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ mới. Đây là yếu tố cần thiết giúp các công ty và doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trong bài viết dưới đây, The Smile sẽ cung cấp cho bạn những thông tin, quy định và thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp thật chi tiết để bạn nắm rõ.

Tóm tắt ý chính:

 • Các quy định cụ thể về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp bao gồm: công ty TNHH 01 thành viên, công ty TNHH 02 thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
 • Về thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp, cần phân biệt giữa tài sản đòi hỏi đăng ký quyền sở hữu và tài sản không yêu cầu đăng ký, tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp đăng ký.
 • Các hình thức góp vốn chính thường gặp bao gồm: Góp vốn bằng tiền mặt; Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu trí tuệ; Góp vốn bằng công nghệ và bí quyết kỹ thuật.
 • Thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thường được quy định cụ thể trong pháp luật và có thể khác nhau tùy theo loại hình doanh nghiệp.

Góp vốn thành lập doanh nghiệp là gì?

Theo khoản 18 của Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, góp vốn là việc đưa tài sản vào để hình thành vốn điều lệ cho công ty, áp dụng cho việc thành lập mới hoặc bổ sung vốn cho công ty đã tồn tại.

Điểm 3 Điều 17 cùng luật quy định rằng tổ chức và cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, hoặc phần vốn góp tại các công ty cổ phần, TNHH, và hợp danh. Tuy nhiên, không áp dụng cho cơ quan nhà nước sử dụng tài sản nhà nước để góp vốn vì lợi ích riêng và các đối tượng bị cấm theo luật Cán bộ, công chức và luật Phòng, chống tham nhũng.

Quy định pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Quy định về góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên:

Khi thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vốn điều lệ phải bằng tổng giá trị vốn mà các thành viên cam kết góp, và điều này được ghi trong Điều lệ công ty.

Các thành viên cần hoàn thành việc góp vốn đã cam kết trong vòng 90 ngày từ khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời gian này, họ được hưởng quyền và nghĩa vụ theo tỷ lệ vốn đã góp. Việc thay đổi loại tài sản góp chỉ được phép nếu có sự đồng ý của hơn 50% các thành viên còn lại.

Nếu có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ sau 90 ngày:

 • Thành viên chưa góp vốn sẽ không còn là thành viên của công ty.
 • Thành viên chưa góp đủ chỉ có quyền tương ứng với phần vốn đã góp.
 • Phần vốn chưa góp sẽ được chào bán dựa trên quyết định của Hội đồng thành viên.

Công ty cần đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp trong vòng 30 ngày sau thời hạn góp vốn. Các thành viên không góp đủ vốn chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính của công ty trong thời gian trước khi đăng ký thay đổi.

Giấy chứng nhận phần vốn góp được cấp khi thành viên hoàn tất việc thanh toán và ghi nhận thông tin cá nhân. Nếu giấy này bị mất hoặc hỏng, công ty sẽ cấp lại theo quy định của Điều lệ công ty.

Đối với công ty TNHH 01 thành viên:

Quy định pháp lý về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp như công ty TNHH một thành viên được chi tiết hóa trong Điều 75 của Luật Doanh nghiệp, như sau:

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên phải tương ứng với tổng giá trị các tài sản mà chủ sở hữu công ty cam kết góp, và phải được ghi rõ trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu phải hoàn tất việc góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không tính thời gian cần thiết để vận chuyển hay nhập khẩu tài sản, và hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản. Trong khoảng thời gian này, chủ sở hữu được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ phù hợp với phần vốn đã cam kết góp.

Nếu chủ sở hữu không hoàn thành việc góp vốn theo đúng cam kết trong thời hạn 90 ngày, họ phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cho phù hợp với giá trị vốn thực tế đã góp, trong vòng 30 ngày kể từ hạn chót để hoàn thành góp vốn. Chủ sở hữu cũng phải chịu trách nhiệm cho các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong khoảng thời gian trước khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ này.

Trong mọi trường hợp, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm với toàn bộ tài sản cá nhân của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, và đặc biệt phải đối mặt với các hậu quả pháp lý nếu không góp, góp không đủ, hoặc góp không đúng hạn theo những gì đã cam kết trong Điều 75 của Luật Doanh nghiệp.

Quy định về góp vốn thành lập công ty cổ phần

Dựa trên các điều khoản của Điều 112 và 113 trong Luật Doanh nghiệp 2020, các cổ đông của công ty cổ phần phải hoàn thành việc thanh toán toàn bộ số cổ phần mà họ đã cam kết mua trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ khi Điều lệ công ty hoặc hợp đồng mua cổ phần quy định một khoảng thời gian ngắn hơn.

Nếu cổ đông góp vốn bằng tài sản và cần thời gian để vận chuyển nhập khẩu hay thực hiện các thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản, khoảng thời gian này sẽ không được tính vào thời hạn 90 ngày. Hội đồng quản trị có nghĩa vụ giám sát và đôn đốc các cổ đông để đảm bảo việc thanh toán cổ phần được thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

Các cổ đông phải hoàn tất việc góp vốn bằng cách thanh toán toàn bộ số cổ phần đăng ký trong thời hạn 90 ngày, trừ trường hợp có quy định khác từ điều lệ hoặc hợp đồng, hoặc trong trường hợp góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài sản cần xử lý các thủ tục pháp lý liên quan.

Quy định về góp vốn thành lập công ty hợp danh

Dựa vào điều 178 của Luật Doanh nghiệp 2020, quy trình góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho công ty hợp danh được quy định như sau:

Các thành viên hợp danh cùng với các thành viên góp vốn cần hoàn thành việc góp vốn đúng số tiền và đúng thời hạn mà họ đã cam kết khi công ty được thành lập. Nếu thành viên hợp danh không góp đủ vốn theo cam kết, làm ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại cho công ty, họ sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Trong trường hợp một thành viên góp vốn không đáp ứng đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn quy định, số tiền chưa góp sẽ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty. Nếu tình trạng này xảy ra, thành viên đó có thể bị loại khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp

Quy trình góp vốn để thành lập doanh nghiệp, phân biệt giữa tài sản đòi hỏi đăng ký quyền sở hữu và tài sản không yêu cầu đăng ký, được thực hiện theo các bước sau:

Đối với tài sản yêu cầu đăng ký quyền sở hữu (như bất động sản, xe cộ):

 • Ký kết hợp đồng góp vốn: Cá nhân hoặc tổ chức phải ký hợp đồng góp vốn bằng tài sản và thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng.
 • Bàn giao tài sản: Thực hiện bàn giao tài sản theo thỏa thuận.
 • Đăng ký chuyển nhượng và thuế: Nộp hồ sơ cần thiết để chuyển nhượng quyền sở hữu, kê khai thuế và nộp các lệ phí liên quan. Quá trình này không bao gồm lệ phí trước bạ cho tài sản góp vốn.
 • Nhận chứng nhận quyền sở hữu: Cơ quan nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho công ty.
 • Ghi nhận thành viên góp vốn: Cá nhân hoặc tổ chức góp vốn được công nhận là thành viên của công ty.

Đối với từng loại hình doanh nghiệp:

 • Công ty TNHH một thành viên: Chủ sở hữu hoàn tất chuyển giao quyền sở hữu tài sản góp vốn.
 • Công ty TNHH hai thành viên và Công ty Cổ phần: Công ty phát hành Giấy chứng nhận phần vốn góp và lập sổ đăng ký thành viên hoặc cổ phiếu cho cổ đông.
 •  Công ty Hợp danh: Cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên đã hoàn thành góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Đối với tài sản không yêu cầu đăng ký quyền sở hữu, quy trình gồm:

 • Chuyển giao tài sản thực tế: Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện chuyển giao tài sản.
 • Xác nhận biên bản giao nhận: Doanh nghiệp và người góp vốn ký biên bản giao nhận tài sản.
 • Ghi nhận tư cách thành viên góp vốn: Thành viên góp vốn được ghi nhận tại công ty.

Biên bản giao nhận bao gồm thông tin cụ thể về tên công ty, địa chỉ trụ sở, thông tin cá nhân của người góp vốn, loại tài sản góp, giá trị tài sản, tỷ lệ vốn góp, và ngày giao nhận. Đây là những yêu cầu quan trọng để đảm bảo thủ tục góp vốn diễn ra chính xác và minh bạch.

Các hình thức góp vốn khi thành lập công ty

Quy định về góp vốn vào doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép góp vốn bằng nhiều loại tài sản khác nhau. Cụ thể, theo Điều 134 của luật này, tài sản góp vốn có thể bao gồm tiền tệ, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các loại tài sản khác có thể định giá bằng tiền.

Các hình thức góp vốn chính thường gặp bao gồm:

Góp vốn bằng tiền mặt: Đây là hình thức phổ biến nhất, trong đó các cá nhân hoặc tổ chức đóng góp tiền vào công ty và thường xuyên sử dụng hình thức chuyển khoản ngân hàng để minh bạch và dễ kiểm soát.

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu trí tuệ: Đòi hỏi phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng sang tên công ty và đảm bảo các quyền hợp pháp của người góp vốn.

Góp vốn bằng công nghệ và bí quyết kỹ thuật: Cần có sự đánh giá, xác định giá trị của công nghệ hay bí quyết kỹ thuật góp vào công ty và thường liên quan đến việc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ hay kỹ thuật cho công ty.

Các bước tiến hành góp vốn phải tuân theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tài sản (nếu cần) và các thủ tục hành chính khác liên quan đến góp vốn. Việc này đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả của quá trình góp vốn, cũng như quyền lợi của các bên liên quan.

Thời hạn góp vốn thành lập công ty

Thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thường được quy định cụ thể trong pháp luật và có thể khác nhau tùy theo loại hình doanh nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần: Thời hạn để cổ đông góp đủ số vốn đã cam kết là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn một thành viên: Thời hạn để chủ sở hữu góp đủ vốn điều lệ là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên: Thời hạn góp vốn cũng tương tự, thành viên phải góp đủ vốn điều lệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với Công ty Hợp danh: Mỗi thành viên hợp danh phải góp vốn đúng và đủ như đã cam kết trong Điều lệ công ty, thường là trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ khi có thỏa thuận khác trong Điều lệ.

Các câu hỏi thường gặp

Không góp đủ vốn có bị phạt không?

Công ty sẽ bị xử phạt khi có thành viên/ cổ đông vi phạm nghĩa vụ góp vốn đủ vốn theo quy định. Mức xử phạt được quy định tại Khoản 1, khoản 3 Điều 48 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, cụ thể:

“1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.”

Góp vốn bằng tiền mặt cần chứng từ gì?

Khi góp vốn bằng tiền mặt vào doanh nghiệp, các chứng từ cần có là phiếu thu, biên bản kiểm kê tiền mặt và biên bản góp vốn.

Góp vốn điều lệ bằng tiền mặt được không?

Theo khoản 1 điều 3 của Thông tư 09/2015/TT-BTC, doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt để thanh toán trong các giao dịch góp vốn hay mua bán phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho cá nhân khi góp vốn vào doanh nghiệp, cho phép họ góp vốn bằng tiền mặt theo quy định pháp luật.

Thành lập công ty nhanh chóng với dịch vụ trọn gói của The Smile

Với hơn 16 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Thành lập doanh nghiệp, Công Ty Kế Toán The Smile tự hào là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng, không chỉ giúp khách hàng hoàn thành mọi thủ tục đăng ký kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả mà còn tư vấn những điểm mấu chốt về công tác thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm … để Khách hàng nắm rõ bức tranh vận hành tổng quan, hỗ trợ sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Lợi ích khi dùng dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói tại The Smile, chúng tôi cam kết mang đến những lợi ích sau:

 • Miễn phí tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề về pháp lý 
 • Miễn phí công chứng giấy tờ
 • Doanh nghiệp được bàn giao giấy phép tận nơi mà không tốn bất kỳ chi phí nào
 • Doanh nghiệp được tư vấn các vấn đề về pháp lý, thuế, kế toán thuế

Xem thêm về: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói

Hồ Sơ Năng Lực Của The Smile

The Smile là đơn vị có trên 17 năm kinh nghiệm (thành lập 06/07/2007) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán – kê khai thuế, có đầy đủ 4 chứng chỉ hành nghề được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế công nhận

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã cung cấp Dịch vụ thành lập doanh nghiệp cũng như hộ kinh doanh nhanh chóng uy tín, cùng với dịch vụ kế toán cho hơn 1000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Ngoài ra nhiều cá nhân, cửa hàng cũng đã sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói và kế toán cho hộ kinh doanh của chúng tôi.

Xem Thêm: Hồ sơ năng lực và giải thưởng của The Smile

Khách hàng đã thành công với The Smile

1. Khách hàng: Prosound Center Vietnam 

Prosound Center Vietnam, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết bị âm thanh hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 3 năm hợp tác chặt chẽ với The Smile – công ty kế toán thuế uy tín, Prosound Center Vietnam đã trải qua những chặng đường thuế vụ phức tạp và luôn tin tưởng vào sự chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ The Smile.

2.  Khách hàng:  Powerland Vietnam

Powerland Vietnam, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử tại Việt Nam. Đã có một chặng đường đầy thách thức và thành công kéo dài đến 12 năm hợp tác đáng kể giữa Powerland Vietnam và The Smile – một đối tác kế toán đáng tin cậy. 

3. Khách hàng: Appvity

Appvity, một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại Việt Nam. Trải qua 5 năm sử dụng dịch vụ kế toán của The Smile, Appvity đã xây dựng một mối quan hệ đồng hành đáng tin cậy và an tâm.

Xem thêm: Khách hàng đã thành công cùng The Smile

Trên đây là những thông tin hữu ích về các quy định, thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp theo đúng trình tự của pháp luật Việt Nam. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty hoặc dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp nhanh chóng, hãy liên hệ ngay với The Smile để được tư vấn.

>>>> Tham khảo thông tin hay tại:

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Thành lập Hộ kinh doanh cá thể
 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Lê Thị Lực
Lê Thị Lực

Chị Lê Thị Lực là chuyên gia tài chính và kế toán có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế, hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty The Smile. Với nghiệp vụ vững chắc trong lĩnh vực kế toán thuế, chị Lực đã tư vấn và thực hiện nghiệp vụ kế toán cho rất nhiều doanh nghiệp.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá