Điều lệ công ty là gì? Đặc điểm và nội dung điều lệ công ty

thumbnail
Điều lệ công ty là gì? Đặc điểm và nội dung điều lệ công ty

Bản điều lệ là một tài liệu quan trọng trong hoạt động của một công ty, nó liên quan đến mục đích thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty. Được thông qua bởi các thành viên công ty và được cơ quan đăng ký kinh doanh chính thức xác nhận, bản điều lệ ghi lại các quy định và cam kết mà công ty phải tuân thủ trong quá trình hoạt động. Sự cam kết này là cốt lõi để đảm bảo hoạt động của công ty được thực hiện theo đúng quy định và mục đích ban đầu.

Tìm hiểu về điều lệ công ty

1. Khái niệm điều lệ công ty

Bản điều lệ của công ty là một tài liệu cam kết được tất cả các thành viên của công ty đồng ý về mục đích thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty, được thông qua bởi các thành viên công ty và được cơ quan đăng ký kinh doanh xác nhận. 

Điều lệ công ty không chỉ quy định các quan hệ nội bộ giữa các thành viên công ty mà còn quy định các quan hệ với bên ngoài, đảm bảo hoạt động của công ty được thực hiện theo đúng pháp luật và mục tiêu ban đầu. 

Bản điều lệ này gồm nhiều nội dung quan trọng như: 

 • Mục đích
 • Tên gọi
 • Trụ sở chính
 • Thời hạn hoạt động của công ty
 • Vốn điều lệ
 • Phần góp của mỗi thành viên vào vốn điều lệ
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty
 • Cơ cấu tổ chức quản lý
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty
 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Các loại quỹ và mức giới hạn các quỹ được lập tại công ty
 • Nguyên tắc phân chia lãi
 • Lỗ trong kinh doanh
 • Các trường hợp giải thể
 • Thủ tục giải thể và thể thức sửa đổi
 • Bổ sung điều lệ công ty

Điều lệ công ty được định nghĩa như thế nào?

2. Những đặc điểm của điều lệ công ty

Bản điều lệ của công ty được xem như là bản hiến pháp của doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng nhất trong việc quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Điều lệ doanh nghiệp được coi là luật cơ bản nhất của doanh nghiệp, tương tự như Hiến pháp là luật cơ bản và quan trọng nhất của mỗi quốc gia.

Bản điều lệ công ty đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp và các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp, là căn cứ pháp lý đầu tiên và quan trọng nhất để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

Một vài đặc điểm nổi bật của điều lệ công ty

Điều lệ công ty là một tài liệu quan trọng do chính doanh nghiệp tự lập, và nó phải tuân thủ các quy định pháp luật doanh nghiệp và không được vi phạm các quy định đó. Điều lệ công ty là một cam kết của các thành viên trong công ty về việc thành lập, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

Việc xác lập, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ bản điều lệ của công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Bản điều lệ của công ty bao gồm Điều lệ ban đầu được đăng ký khi thành lập doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Điều lệ công ty là một văn bản quan trọng

3. Nội dung điều lệ doanh nghiệp theo quy định pháp luật

3.1. Nội dung cơ bản của điều lệ công ty

Thông tin cần có trong bản điều lệ của công ty bao gồm:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty, cũng như tên và địa chỉ của các chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).
 • Ngành nghề kinh doanh của công ty.
 • Vốn điều lệ, tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.
 • Họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty và thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng như của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Yếu tố quan trọng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh là phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên, trong khi đối với công ty cổ phần là số lượng cổ phần, loại cổ phần và giá trị mệnh của từng loại cổ phần.
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, cũng như của cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty.
 • Điều lệ doanh nghiệp quy định về người đại diện theo pháp luật, bao gồm số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của họ. Nếu có nhiều hơn một người đại diện, điều lệ cũng phân chia quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện.
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty, cũng như nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • Điều lệ công ty quy định căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của các nhân viên quản lý và kiểm soát viên.
 • Điều lệ doanh nghiệp quy định trường hợp thành viên hoặc cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của họ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần.
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau khi trừ thuế và cách xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Trường hợp giải thể, bao gồm trình tự và thủ tục thanh lý tài sản của công ty.
 • Quy trình và thủ tục sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ công ty.

Những nội dung cơ bản của điều lệ công ty

3.2. Những điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp

Các thông tin về họ, tên và chữ ký của những người sau đây là rất quan trọng trong bản điều lệ của công ty, bao gồm các hồ sơ thành lập công ty như sau:

 • Đối với công ty hợp danh, bản điều lệ doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của tất cả các thành viên trong hợp đồng.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bản điều lệ phải có họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, bản điều lệ công ty TNHH phải bao gồm họ, tên và chữ ký của tất cả các thành viên công ty hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các thành viên là tổ chức.
 • Đối với công ty cổ phần, bản điều lệ công ty cổ phần phải bao gồm họ, tên và chữ ký của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức.

Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp

Nếu bản điều lệ công ty được sửa đổi hoặc bổ sung, những người cần ký tên và chữ ký sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại công ty. 

 • Đối với công ty hợp danh, người cần ký tên và chữ ký là Chủ tịch Hội đồng thành viên. 
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên yêu cầu người ký tên và chữ ký là chủ sở hữu của công ty hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần, người cần ký tên và chữ ký là người đại diện theo pháp luật.

4. Tầm quan trọng của điều lệ công doanh nghiệp

Thứ nhất, điều lệ của công ty là tài liệu quan trọng nhất liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, nó truyền tải những vấn đề quan trọng nhất, dẫn đến việc quyết định thành lập công ty bao gồm hai vấn đề chính:

 • Cơ cấu tổ chức và quyền lực trong công ty, bao gồm quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và thể thức thông qua quyết định của công ty.
 • Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và thành viên góp vốn – những người chủ của công ty, cùng với các nguyên tắc thực hiện và giải quyết tranh chấp nội bộ phát sinh.

Vai trò của điều lệ công ty đối với doanh nghiệp

Thứ hai, điều lệ của công ty được thành lập dựa trên sự thống nhất ý chí của cơ quan quyền lực nhất trong công ty, có giá trị áp dụng cao và được áp dụng trong mọi hoạt động của công ty cũng như trong giải quyết tranh chấp phát sinh.

Cuối cùng, điều lệ của công ty được coi như một “nghệ thuật kinh doanh” vì nó phản ánh tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp, cũng như cách thức tổ chức và hoạt động của công ty. Nó cũng cung cấp một khung pháp lý để giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty.

Một vài minh chứng cho tầm quan trọng của điều lệ công ty

Trên đây là các quy định về điều lệ công ty theo pháp luật. Nếu bạn muốn thành lập một công ty và muốn có một điều lệ chính xác, đầy đủ và phù hợp với quy định pháp luật, bạn có thể liên hệ với The Smile để được tư vấn bởi các luật sư chuyên nghiệp và có kinh nghiệm.

Các dịch vụ tại The Smile:

 • Kế toán trọn gói.
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Rà soát sổ sách Kế toán.
 • Lao động – BHXH.

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá