Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý và năm 2023

thoi-han-nop-bao-cao-tai-chinh-quy-va-nam-2023-1
Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý và năm 2023

The Smile xin chia sẻ những khoảng mốc thời gian quan trọng liên quan đến thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2023, tránh chậm nộp hoặc bị xử phạt.

Báo cáo tài chính (BCTC) là tài liệu tổng hợp và phản ánh một cách toàn diện về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả và tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Để nắm rõ thông tin chi tiết về thời hạn nộp BCTC và yêu cầu về hồ sơ liên quan, mời các bạn cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây của The Smile.

1. Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, BCTC là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

BCTC là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán

Nói một cách khác, BCTC chứa đựng thông tin quan trọng về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp. Luật pháp yêu cầu rằng tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả các tổ chức thuộc các ngành và thành phần kinh tế, phải thực hiện việc lập và trình bày BCTC (BCTC) hàng năm. Đối với các công ty (tổng công ty) có các đơn vị trực thuộc, ngoài việc lập BCTC hàng năm, họ cũng phải lập BCTC tổng hợp (hoặc hợp nhất) vào cuối kỳ kế toán năm, dựa trên thông tin từ BCTC của các đơn vị trực thuộc.

Hơn nữa, các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước và doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng cần lập BCTC giữa niên độ (bao gồm báo cáo quý – trừ quý IV) bên cạnh việc lập BCTC hàng năm.

2. Báo cáo tài chính gồm những hồ sơ nào?

Theo quy định tại Điều 16 của Thông tư 151/2014/TT-BTC, hồ sơ cần nộp khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm các thành phần sau:

BCTC gồm những hồ sơ nào?

2.1. Báo cáo tài chính  

 • Đối với doanh nghiệp lớn, bao gồm các báo cáo theo quy định tại Thông tư 200:
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh BCTC
 • Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các báo cáo theo quy định tại Thông tư 133:
 • Báo cáo tình hình tài chính
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh BCTC

2.2. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

 • Sử dụng mẫu 05/QTT-TNCN
 • Nếu doanh nghiệp không trả lương cho bất kỳ nhân viên nào hoặc không có nhân viên, thì không cần nộp tờ khai này

2.3. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Để quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN trên phần mềm HTKK, kèm theo các phụ lục sau đây:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: Mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
 • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
 • Các Phụ lục ưu đãi về thuế TNDN.
 • Phụ lục về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
 • Phụ lục về thông tin giao dịch liên kết theo mẫu 03-7/TNDN (nếu có).

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý và năm 2023

Hạn cuối nộp báo cáo tài chính năm 2023 được xác định dựa trên Điều 109 của Thông tư 200/2014/TT-BTC và tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, thời hạn nộp BCTC sẽ được quy định như sau:

Thời hạn nộp BCTC quý và năm 2023

3.1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tài chính quý

 • Đơn vị kế toán: Thời hạn nộp BCTC quý không quá 20 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.
 • Công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước: Thời hạn nộp BCTC quý không quá 45 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước: Thời hạn nộp BCTC quý do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

BCTC quý đối với doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tài chính năm

 • Đơn vị kế toán: Thời hạn nộp BCTC năm không quá 30 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Ví dụ: Kỳ kế toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
 • Công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước: Thời hạn nộp BCTC năm không quá 90 ngày, tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước: Thời hạn nộp BCTC năm do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

BCTC năm đối với doanh nghiệp nhà nước

3.2. Đối với doanh nghiệp không thuộc Nhà nước:

 • Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh: Thời hạn nộp BCTC năm không vượt quá 30 ngày, bắt đầu tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Ví dụ: Kỳ kế toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01/2023.

Còn đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC là 90 ngày. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03/2023.

 • Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước: Thời hạn nộp BCTC năm được quy định bởi công ty mẹ hoặc Tổng công ty Nhà nước.

Thời hạn nộp BCTC đối với doanh nghiệp không thuộc nhà nước

Việc nắm rõ hạn nộp báo cáo tài chính 2023 theo đúng quy định là nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả doanh nghiệp và đặc biệt là bộ phận kế toán!

4. Doanh nghiệp nộp BCTC cho cơ quan nào?

 • Đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cần thực hiện việc lập và nộp BCTC cho Sở Tài chính của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, bổ sung vào việc này, cần nộp BCTC cho Bộ Tài chính (thông qua Cục Tài chính doanh nghiệp).
 • Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán, cần nộp BCTC cho Bộ Tài chính (thông qua Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm). 
 • Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng cần nộp BCTC cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
 • Các doanh nghiệp phải gửi BCTC cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước, cần bổ sung việc nộp BCTC cho Bộ Tài chính (thông qua Tổng cục Thuế).
 • Nếu doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên, cần nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.
 • Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán BCTC, cần thực hiện kiểm toán trước khi nộp BCTC theo quy định. BCTC của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải bao gồm báo cáo kiểm toán và được đính kèm khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.
 • Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) phải nộp BCTC là Sở Tài chính của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, nơi mà doanh nghiệp đã đăng ký trụ sở kinh doanh chính.
 • Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài việc phải nộp BCTC theo quy định đã nêu, doanh nghiệp cũng phải gửi BCTC cho các cơ quan và tổ chức được giao phân công và phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu, theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản điều chỉnh, bổ sung, thay thế.
 • Các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư từ nước ngoài, có trụ sở đặt tại khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc khu công nghệ cao, nếu có yêu cầu, cũng phải nộp BCTC hàng năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Doanh nghiệp nộp BCTC cho cơ quan nào?

Trên đây là các thông tin liên quan đến thời hạn nộp BCTC quý và năm trong năm 2023. Hi vọng rằng các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân sẽ hiểu rõ để thực hiện việc nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của Bộ Tài chính. Hãy liên hệ với The SmileĐơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán HCM để được tư vấn, hỗ trợ thêm trong việc thực hiện BCTC một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp!

Các dịch vụ tại The Smile:

Chúng tôi cung cấp Giải pháp Kế toán – Thuế toàn diện, kiểm soát rủi ro để doanh nghiệp an tâm tăng trưởng. Liên hệ The Smile ngay!

Email: admin@thesmile.vn

Điện thoại: 1900 8888 72

Zalo: 0918 020 040

Văn phòng 1:

LP-03.16 toà Landmark Plus (nội khu Landmark 81), Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, TP.HCM

Văn phòng 2:

27 (R4-83) Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM

Văn phòng 3:

106/19B Lưu Chí Hiếu, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Đăng ký tư vấn dịch vụ

Kiểm duyệt nội dung

Nguyễn Thị Huyền Trinh
Nguyễn Thị Huyền Trinh

Chị Nguyễn Thị Huyền Trinh hiện đang đảm nhận vai trò quan trọng là Phó Trưởng phòng kế toán tại Công ty The Smile. Với hơn 9 năm kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực kế toán và thuế, chị Trinh đã chứng minh mình là một trong những cố vấn tài chính chủ chốt của The Smile.

Linked-in
Bài viết này hữu ích cho bạn chứ? Hãy để lại đánh giá bạn nhé.
0
0 đánh giá
 • Chọn đánh giá